„Żłobek u Krecika” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.41 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia 32 osób, dzięki utworzeniu żłobka na terenie gminy Strzelno i objęciu opieką 32 dzieci  w wieku do lat 3.

Planowanym efektem jest powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez 24 osoby oraz oraz znalezienie lub oszukiwanie pracy przez 8. uczestników projektu.

Wartość całkowita projektu: 1 204 564,29 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 1 023 873,09 zł

Godziny otwarcia żłobka : 7.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku)

Adres: ul. Rynek 1, 88-320 Strzelno