Warunki jakie musi spełniać osoba ubiegająca się do zakwalifikowania w projekcie to:

– osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia – kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;

– osoba pracująca (w tym przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) lub osoba bezrobotna lub osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym)

– kryterium weryfikowane w oparciu o: zaświadczenie od pracodawcy (os. pracujące, os. przebywające na urlopie wychowawczym), zaświadczenie z PUP (os. bezrobotne), oświadczenie (os. bierne zawodowo);

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie gminy Strzelno (województwo kujawsko-pomorskie) w rozumieniu Kodeksu cywilnego – kryterium weryfikowane w oparciu o: oświadczenie (w przypadku zamieszkania), zaświadczenie ze szkoły (w przypadku nauki), zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku os. pracujących).

– osoby samotnie wychowujące dziecko – kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie – waga 6 pkt,

– oboje rodziców/opiekunów pracuje – kryterium weryfikowane w oparciu o zaświadczenia od pracodawcy – waga 5 pkt,

– rodzina wielodzietna – kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie – waga 4 pkt,

– rodzic/opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością – kryterium weryfikowane w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie/oświadczenie rodzica lub opiekuna – waga 4 pkt,

– osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie/zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej – waga 4 pkt.

Kryteria te nie będą dyskryminowały ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz orientację seksualną.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmie ww. dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium oraz:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) deklarację uczestnictwa,

c) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

d) umowę opieki nad dzieckiem,

e) zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu wsparcia (do 4 tygodni). 


INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

DEKLARACJA UCZESTNICTWA [rodzic, opiekun prawny]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE CST

OŚWIADCZENIE RPO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA

UMOWA OPIEKI

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (grupa docelowa)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (o zamieszkaniu)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (samotność +3pkt) [premiowane]

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (wielodzietność+3pkt) [premiowane]

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (zakład pracy)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE (zła sytuacja finansowa+5pkt) [premiowane]