Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego realizują projekt „Cyberbystrzaki”.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 7 do 17 lat, zamieszkujące obszar gminy Strzelno.

Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach zajęć:

  • hipoterapia,
  • zajęcia z programowania LEGO,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • spotkanie z psychologiem,
  • opiekun klubu młodzieżowego,
  • obóz językowy.

Wszelkie działania są dla uczestników bezpłatne i nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Planowane efekty projektu to:

  • wzrost aktywności społecznej;
  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu programowania;
  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego;
  • poprawa stanów emocjonalnych i wzrost samoakceptacji dzięki zajęciom z hipoterapii, spotkania z psychologiem oraz obozu językowego.

Całkowita wartość projektu to 52 887,60 zł, z czego 50 000,00 zł finansowane jest z Funduszy Europejskich. Projekt dofinansowany jest z budżetu LSR.

Projekt trwa od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.