KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z POBYTU I ZAJĘĆ W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo’’
  z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;
 2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kubaa.w20@gmail.com, tel. 669 359 467;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1
  lit. c) i e) a także art. 9 ust 2 lit g) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze danych wynikającego między innym z Ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej;
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane
  na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane do 10 lat po zakończeniu pobytu
  w Domu Dziennego Pobytu;
 8. W celu skorzystania z możliwości pobytu w dziennym domu podanie danych
  jest obowiązkowe, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z możliwości pobytu w Domu Dziennego Pobytu;
 9. Państwa dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji
  oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo’’
  z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;
 2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kubaa.w20@gmail.com, tel. 669 359 467;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oznacza to, że Państwa dane będą przetwarzane na podstawie i w zakresie udzielonej zgody ;
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
   oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane
  na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzana do czasu cofnięcia zgody;
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji
  oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA
– KANDYDACI DO PRACY

Zgodnie z art.13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
,,Ecce-Homo w Strzelnie’’ z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno
w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe: tel. 669 359 467
oraz e – mail: kubaa.w20@gmail.com;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 );

4. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych :

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego
  z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imię ( imiona ) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa zgody
  na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj. danych osobowych innych
  niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lub 50 lat.

6. Przysługuje Państwu prawo do :

– dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

– prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 17 i 18 RODO),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO);

7. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy
jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

         W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), dalej zwanego „RODO”, pracodawca informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’
 z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2. Do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Jakuba Waszaka, z którym można kontaktować się pod adresem
e-mail: kubaa.w20@gmail.com, tel. 669 359 467 lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru pracowników,
akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy oraz wynagradzania na podstawie umowy o pracę oraz ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz ubezpieczania pracowników i członków ich rodzin zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875,1291, 2320 z późn. zm. ), a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu
na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a) i lit c) RODO;

4. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uprawnień tych można skorzystać w siedzibie pracodawcy, składając wniosek na adres Administratora;

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

6. W zależności od sfery, w której przetwarzane są Państwa dane osobowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy o pracę lub skorzystania z określonych uprawnień pracowniczych. W celu realizacji obowiązków wynikających
ze stosunku pracy, podanie przez pracownika jego danych osobowych pracodawcy, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa, jest obowiązkowe;

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt. 3. W szczególnych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa, administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej, podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON, podmioty sektora teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, dostawcy korespondencji w formie papierowej);

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu;

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacjimiędzynarodowej;

10. Dane osobowe przetwarzane przez pracodawcę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez kodeks pracy i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
,,Ecce-Homo w Strzelnie’’ z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno
w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych
możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe: tel. 669 359 467 oraz e-mail: kubaa.w20@gmail.com;

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej;

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit c) RODO, w związku
z ustawą z dnia 6 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia odpowiedzi
na wniosek o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych;

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych
na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi;

7. Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych (art.15 RODO),
 • uzyskania ich kopii (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania ( art. 18 RODO),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Klauzula informacyjna ( umowa zlecenie )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’
 z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Jakuba Waszaka, z którym można kontaktować się: listownie na adres siedziby Stowarzyszenia,
e-mailowo: kuba.w20@gmail.com tel. 669 359 467

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Państwem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Państwem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy;

6) Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich;

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony

czas,

 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  informuje:

 1. Administratorem  Państwa danych jest Stowarzyszenie ,, ECCE HOMO’’ z siedzibą
  w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno, w ramach, którego funkcjonuje ,,Żłobek u Krecika’’ z siedzibą w Strzelnie, ul. Rynek 2, 88-320 Strzelno, reprezentowane przez Panią Lidię Osowicz – Chudzińską;
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Państwa
  i Państwa dziecka możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe:
  tel. 669 359 467 oraz e-mail: kubaa.w20@gmail.com;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania i udzielenia odpowiedzi na skargi lub wnioski;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji
  jest wymogiem ustawowym;
 6. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany
  dla archiwizacji dokumentacji;
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu; 
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
  ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’ z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Państwa
  i Państwa dziecka możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe:
  tel. 669 359 467 oraz e-mail: kubaa.w20@gmail.com;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru korespondencji- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zależności
  od prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu działań;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym korespondencja wpłynęła;
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Domu Dziennego Pobytuw zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’
z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe: tel. 669 359 467
oraz e – mail: kubaa.w20@gmail.com;

3. Dane osobowe osoby wskazanej do informowania o stanie zdrowia danego pracownika przetwarzane będą tylko w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia danego pracownika.

4.Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres trwania umowy danego pracownika, a następnie trwale niszczone.

6.Dostęp do danych mieć będą jedynie upoważnienie przez administratora osoby z personelu placówki.

7.Dane nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.  

9.Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

10.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
  ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’ z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem,
  88-320 Strzelno;
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe:

tel. 669 359 467 oraz e – mail: kubaa.w20@gmail.com;

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) związanym i wynikającym z zawartej umowy o staż / umowy o praktyki w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) wykonania umowy o staż / umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ochrona osób i mienia należącego do administratora, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  a) pracownicy i współpracownicy Pracownicy Stowarzyszenia ECCE HOMO oraz Domu Dziennego Pobytu posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób odbywających staż, praktykę lub wolontariat  w związku z wykonywaniem obowiązków,
  b) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Centrum (w szczególności dostawcy i podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
  c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane będą przechowywane: W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa wniosku o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat Pani/Pana wniosek zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia na staż, praktykę
  lub wolontariat będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu, praktyki lub wolontariatu.
 • Przysługują Państwu następujące prawa :
 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • – prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) ,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo w Strzelnie’’
 z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łąkiem, 88-320 Strzelno;

2) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących celów i sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe: tel. 669 359 467 oraz e – mail: kubaa.w20@gmail.com;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

2. Nie przysługują Państwu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z POBYTU I ZAJĘĆ W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo’’
  z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łakiem, 88-320 Strzelno;
 2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kubaa.w20@gmail.com, tel. 669 359 467;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1
  lit. c) i e) a także art. 9 ust 2 lit g) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze danych wynikającego między innym z Ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej;
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane
  na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane do 10 lat po zakończeniu pobytu
  w Domu Dziennego Pobytu;
 8. W celu skorzystania z możliwości pobytu w dziennym domu podanie danych
  jest obowiązkowe, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z możliwości pobytu w Domu Dziennego Pobytu;
 9. Państwa dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji
  oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Ecce-Homo’’
  z siedzibą w Strzelnie, ul. Kościelna 12/1, 88-320 Strzelno w ramach, którego działa  Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w Łakiem, 88-320 Strzelno;
 2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kubaa.w20@gmail.com, tel. 669 359 467;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oznacza to, że Państwa dane będą przetwarzane na podstawie i w zakresie udzielonej zgody ;
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
   oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane
  na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzana do czasu cofnięcia zgody;
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji
  oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.